RODO

Klauzula informacyjna dla klientów zgodna z RODO

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, iż:


1. Administratorem danych osobowych jest: Specjalistyczne Centrum Medyczne Ułańska, ul. Ułańska 21/U5, 60-748 Poznań tel: 48 501218181, e-mail: centrumulanska21@gmail.com

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach i w oparciu o wskazane poniżej podstawy prawne:
- art. 6 ust. 1 lit. b RODO, gdy przetwarzanie jest niezbędne do zawarcia i realizacji umowy lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy
- art. 6 ust. 1 lit. c RODO, gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze
- art. 6 ust. 1 lit. f RODO, gdy przetwarzanie jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, takich jak np. ewentualna konieczność dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.

3. Przetwarzaniu podlegają następujące kategorie danych:
– dane ogólne (imię, nazwisko);
– dane adresowe (adres do korespondencji, telefon, e-mail);
– dane identyfikacyjne (numer NIP);
– dane finansowe (numer rachunku bankowego);

4. Dostęp do danych osobowych mogą mieć inni odbiorcy, w szczególności pracownicy Administratora danych osobowych oraz osoby współpracujące z Administratorem. Dane mogą być także przekazywane podmiotom przetwarzającym na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz innym, jeżeli będzie to konieczne np. podmiotom, którym zlecamy wykonywanie usług związanych z planowanym przedsięwzięciem np. hotele.

5. Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny w celu wykonania usługi i po jej zakończeniu w celu archiwizacyjnym przez okres wymagany aktualnie obowiązującymi przepisami prawa.

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres:
– trwania wymiany korespondencji oraz maksymalnie 1 roku w celach roszczeniowych;
– czasu trwania oferowanej usługi;

7. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, co do danych osobowych, na przetwarzanie których udzielono zgody ? prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem.

8. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi na przetwarzanie danych osobowych do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

9. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.

10. Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

11. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do zawarcia i realizacji umowy w tym również rejestracji.