TEST SANCO

JEDYNY WYKONYWANY W POLSCE, CAŁOGENOMOWY TEST PRENATALNY

SANCO to nieinwazyjny, genetyczny test prenatalny, który wykrywa wrodzone zespoły wad genetycznych płodu. Test ocenia cały genom płodu, czyli wszystkie 23 pary chromosomów, oraz płeć płodu.
Podczas ciąży DNA pochodzący z łożyska krąży we krwi ciężarnej. Przeprowadzenie testu polega na pobraniu 10 ml krwi żylnej przyszłej mamy. Na podstawie analizy tej próbki, która zawiera DNA płodu, możliwa jest ocena zaburzeń liczby chromosomów oraz ich uszkodzeń, w tym najczęstszej wady chromosomowej, jaką jest zespół Downa.
Dzięki SANCO wiele przyszłych mam może uniknąć badań inwazyjnych (w tym amniopunkcji), których tak bardzo się obawiają. SANCO wykrywa trisomie i monosomie wszystkich 23 par chromosomów oraz ponad 430 delecji/duplikacji. Dzięki temu zakres i rozdzielczość testu jest porównywalna z badaniem kariotypu z płynu owodniowego (po amniopukcji).
Test można wykonać pomiędzy 10 a 24 tygodniem ciąży.

NIEPRAWIDŁOWOŚCI GENETYCZNE BADANE W TEŚCIE SANCO

• ryzyko wystąpienia trisomii wszystkich 23 par chromosomów u płodu, w tym zespołu Downa, Edwardsa oraz Patau,
• ryzyko wystąpienia zaburzeń liczby chromosomów płci,
• ryzyko wystąpienia ponad 430 zespołów delecji i duplikacji o wielkości co najmniej 7 Mpz (rozdzielczość zbliżona do badania kariotypu z płynu owodniowego (po amniopunkcji)),
• ryzyko nieprawidłowości genetycznych, będących przyczyna poronień, stanu przedrzucawkowego, IUGR i niskiej masy urodzeniowej,
• ryzyko wystąpienia disomii jednorodzicielskiej,
• umożliwia wczesne wykrycie choroby nowotworowej u ciężarnej,
• płeć dziecka,
• opcjonalnie RHD płodu.

ZAKRES TESTU SANCO

Test SANCO wykrywa trisomie i monosomie wszystkich 23 par chromosomów oraz ponad 430 delecji i duplikacji o wielkości co najmniej 7 milionów par zasad. Dzięki temu zakres i rozdzielczość testu jest porównywalna z badaniem kariotypu z płynu owodniowego (po amniopukcji). Test SANCO plus jest zarezerwowany tylko dla szczególnych przypadków i jest właściwym wyborem dla pacjentek, które chcą wykonać badania w kierunku 5 wybranych zespołów delecyjnych. Niektóre delecje wykrywane w teście SANCO plus mogą być mniejsze niż 7 milionów par zasad i z tej przyczyny nie byłyby wykryte w badaniu SANCO. W pozostałych przypadkach rekomendujemy wykonanie testu SANCO.

TEST SANCO A INNE TESTY NIPT

Obejrzyj film

ZALETY SANCO

• Ocena zmian liczby i struktury wszystkich 23 par chromosomów.

• Wykrywa ponad 430 delecji i duplikacji.

• Wystarczy mała próbka krwi żylnej przyszłej mamy.

• Test wykonywany w Polsce. Maksymalnie 5 dni roboczych.

• Najniższe na rynku ryzyko niepowodzenia badania.

• Wykrywalność badania przewyższa 99%.

• Certifikat CE-IVD na cały proces.

 

TECHNOLOGIA

Test SANCO oparty jest na technologii VeriSeq amerykańskiej firmy Illumina, Inc. – światowego lidera w dziedzinie sekwencjonowania. Stosowana metoda pozwala utrzymać wysoką skuteczność badania nawet przy 1% frakcji płodowej pozakomórkowego DNA (cffDNA), a brak wyniku odnotowany został jedynie dla mniej niż 1% wykonanych testów. Dzięki temu jest duża szansa, że pacjentki z wysokim współczynnikiem BMI lub takie, u których nie uzyskano wyniku z innych testów typu NIPT, otrzymają wynik testu SANCO bez komplikacji. Co więcej, na możliwość uzyskania wyniku SANCO, w odróżnieniu od innych testów NIPT, nie mają wpływu leki lub suplementy diety przyjmowane w czasie ciąży (np. Clexane).

WSKAZANIA DO ZROBIENIA TESTU

JAK DZIAŁA TEST SANCO

Cząsteczki wolnego, pozakomórkowego DNA (cfDNA) to małe fragmenty DNA, które krążą we krwi. Podczas ciąży fragmenty DNA, pochodzące zarówno od matki, jak i od płodu, są obecne w krwiobiegu ciężarnej. Wolny, pozakomórkowy DNA płodu (cffDNA) jest obecny tylko jako mniejszościowa frakcja w osoczu matki, co stanowi wyzwanie techniczne dla niektórych metod NIPT (ang. Non invasive Prenatal Test - nieinwazyjny test prenatalny). Test Prenatalny SANCO wymaga pobrania od ciężarnej niewielkiej objętości krwi (10ml), w której analizowany jest cffDNA w celu określenia nieprawidłowości chromosomowych. Jeśli występuje aneuploidia, podczas badania zostanie wykryte niezrównoważenie genomu płodu, wynikające z nadmiaru lub niedoboru chromosomów. Test SANCO skutecznie rozwiązuje problem pomiaru niewielkich różnic w stężeniu chromosomowego DNA poprzez wykorzystanie wielkoskalowej technologii sekwencjonowania. Znaczy to, że podczas badania sekwencjonowane są miliony fragmentów DNA matki i płodu. Przy użyciu techniki sekwencjonowania genomowego z dokładną oceną długości cząsteczek cfDNA oraz algorytmów analizy bioinformatycznej, SANCO jest w stanie przeanalizować dane z całego genomu płodu i, porównując wyniki pomiaru w stosunku do frakcji płodowej, wykryć obecność nieprawidłowości genetycznych.

JAK WYKONAĆ TEST SANCO

Cząsteczki wolnego, pozakomórkowego DNA (cfDNA) to małe fragmenty DNA, które krążą we krwi. Podczas ciąży fragmenty DNA, pochodzące zarówno od matki, jak i od płodu, są obecne w krwiobiegu ciężarnej. Wolny, pozakomórkowy DNA płodu (cffDNA) jest obecny tylko jako mniejszościowa frakcja w osoczu matki, co stanowi wyzwanie techniczne dla niektórych metod NIPT (ang. Non invasive Prenatal Test - nieinwazyjny test prenatalny). Test Prenatalny SANCO wymaga pobrania od ciężarnej niewielkiej objętości krwi (10ml), w której analizowany jest cffDNA w celu określenia nieprawidłowości chromosomowych. Jeśli występuje aneuploidia, podczas badania zostanie wykryte niezrównoważenie genomu płodu, wynikające z nadmiaru lub niedoboru chromosomów. Test SANCO skutecznie rozwiązuje problem pomiaru niewielkich różnic w stężeniu chromosomowego DNA poprzez wykorzystanie wielkoskalowej technologii sekwencjonowania. Znaczy to, że podczas badania sekwencjonowane są miliony fragmentów DNA matki i płodu. Przy użyciu techniki sekwencjonowania genomowego z dokładną oceną długości cząsteczek cfDNA oraz algorytmów analizy bioinformatycznej, SANCO jest w stanie przeanalizować dane z całego genomu płodu i, porównując wyniki pomiaru w stosunku do frakcji płodowej, wykryć obecność nieprawidłowości genetycznych.

BEZPIECZEŃSTWO

Aby zapewnić większy komfort pacjentkom, w przypadku otrzymania wyniku „nieprawidłowego”, stwierdzającego wysokie prawdopodobieństwo wystąpienia u płodu trisomii 21, 18 lub 13, Genomed pokryje koszt inwazyjnego badania prenatalnego (jeśli nie zostanie ono wykonane w ramach ubezpieczenia zdrowotnego), w tym koszt pobrania: amniopunkcji, biopsji trofoblastu (CSV), kordocentezy oraz koszt badań genetycznych: kariotypu, hybrydyzacji in situ (FISH) lub równoważnego testu, do wysokości 1200 zł. Zwrot kosztów nastąpi jedynie na podstawie oryginału faktury, wystawionej na rzecz Pacjentki przez placówkę wykonującą procedurę lub dokona się przez opłacenie faktury wystawionej bezpośrednio na Genomed S.A. oraz po dostarczeniu kopii/duplikatu wyniku badania. W uzasadnionych przypadkach Genomed może zapewnić poradnictwo genetyczne oraz wykonanie na własny koszt badania genetycznego z materiału pobranego inwazyjnie lub w inny sposób wesprzeć proces diagnostyczny.

NALEŻY KAŻDORAZOWO KONSULTOWAĆ Z LABORATORIUM MOŻLIWOŚĆ WYKONANIA TESTU SANCO, JEŚLI:

• u ciężarnej występuje aneuploidia, translokacja, delecja lub mikroduplikacja chromosomowa, także w formie mozaiki

• w ciągu ostatnich 12 miesięcy ciężarna została poddana transfuzji krwi,

• ciężarnej podano komórki macierzyste lub limfocyty partnera,

• ciężarna jest po przeszczepie narządu/szpiku,

• lekarz stwierdził, że ciąża była pierwotnie bliźniacza (zespół zanikającego bliźniaka),

• ciężarna choruje na chorobę autoimmunologiczną lub inną chorobę krwi,

• badanie typu NIPT w poprzedniej ciąży nie powiodło się.